Όροι και Προυποθέσεις

Όροι χρήσης και πολιτική προστασίας δεδομένων

-------------------------

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.madfox.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σκουφά, αριθμ. 36, Τ.Κ. 10673, και είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 118976603000.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» μέσω της ιστοσελίδας www.madfox.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

1. Η χρήση της ιστοσελίδας www.madfox.gr δεν χρεώνεται. Μέσω της υπηρεσίας παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα: α) να αναζητήσει από μία επιχείρηση ή έναν επαγγελματία χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά την επωνυμία της επιχείρησης, ή το όνομα του επαγγελματία, ή το είδος και την έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία πληκτρολογώντας το νομό ή την περιοχή ή την οδό της έδρας, β) να εντοπίσει στο γεωγραφικό χάρτη που υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο www.madfox.gr που ακριβώς βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία που αναζητά, τον τρόπο να μεταβεί σε αυτή, καθώς και σημεία ενδιαφέροντος κοντά στην έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία, καθώς και

γ) να προωθήσει στην εταιρεία τα δικά του στοιχεία, προκειμένου να συμπεριληφθεί μεταξύ των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων της εταιρείας.

2. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (όπως προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου (site) www.madfox.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.madfox.gr , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Συνεπώς, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, χρησιμοποίηση, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, με σκοπό τη δημοσίευση πορνογραφικού, πειρατικού και ρατσιστικού περιεχομένου, αρχείων προερχομένων από κλοπή, παράνομων ή τρομοκρατικών περιεχομένων, που αντιβαίνουν στους νόμους του κράτους και τους διεθνείς κανόνες του internet. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

3. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους, καθώς παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου www.madfox.gr «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο www.madfox.gr αποτελούν μια προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Οι χρηστές που αποστέλλουν φωτογραφίες δηλώνουν ότι αυτές αποτελούν έργο δικό τους ή ότι έχουν λάβει την συναίνεση του νομίμου δικαιούχου τους για την ανάρτηση αυτών στο www.madfox.gr και ότι δεν έχουν παραβιασθεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των φωτογραφιών. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων επί των ανωτέρω φωτογραφιών, ευθύνη η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά από το χρήστη που απέστειλε την φωτογραφία. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει την χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου www.madfox.gr σε κάθε μέλος που δεν τηρεί τους Όρους/Κανόνες Λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής.

4. Δεν έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες από το σύστημά μας. Μπορεί να βρείτε πληροφορίες από άλλον προβαλλόμενο που ενδεχομένως είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς, ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την ιστοσελίδα μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη, ως εκ τούτου παρακαλείσθε να τις χρησιμοποιήσετε με προσοχή και κοινή λογική και να κάνετε ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες του δικτυακού μας τόπου www.madfox.gr. Παρακαλούμε, επίσης, να λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν κίνδυνοι να κάνετε συναλλαγή με ανήλικους ή ανθρώπους με παραπλανητικά στοιχεία, ή που δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν τα από αυτούς φερόμενα ως εκπροσωπούμενα νομικά πρόσωπα, των οποίων την ταυτότητα, την ακρίβεια των δηλώσεων και τις προθέσεις με κανένα τρόπο δεν ελέγχουμε ή εξασφαλίζουμε.

5. Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.madfox.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταυρώσεως των παρεχομένων πληροφοριών. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.madfox.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» δε φέρει οιασδήποτε ευθύνη σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Ο παρών δικτυακός τόπος www.madfox.gr ενδέχεται να παράσχει στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων, τους δε ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία καθορίζει η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», που διατηρεί και το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, επεξεργάζονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία, και η εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία.

6. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.madfox.gr, η δε σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (όπως παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο κλπ). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.madfox.gr. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου www.madfox.gr. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπουwww.madfox.gr ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

7. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.madfox.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» έχει το δικαίωμα να διαγράψει τέτοιου είδους παράνομα περιεχόμενα από τους servers της. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο www.madfox.gr σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ΄ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.». Οι χρήστες θα πρέπει να αποφεύγουν την εμπλοκή τους σε αξιόποινες πράξεις όπως συκοφαντική δυσφήμιση, παρουσίαση σκανδαλωδών ή ιδιωτικών πληροφοριών για άτομα χωρίς την έγκρισή τους, εσκεμμένη συναισθηματική βία, απειλές σε τρίτους μέσω e-mail, ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων/υπηρεσιών που παρέχουμε. Σε περίπτωση κατάχρησης των υπηρεσιών της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.». για λόγους αστεϊσμού ή άλλους (εσκεμμένα υψηλές προσφορές, εσκεμμένα εσφαλμένα/ψευδή προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία αντικειμένων) ο διαχειριστής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.». έχει δικαίωμα επέμβασης και λήψης κατάλληλων μέτρων. Παρομοίως, είναι δυνατή η επέμβαση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.». και σε περιπτώσεις χρηστών που κάνουν κακή χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών μεμονωμένα ή κατ' επανάληψη ή σε χρήστες εναντίον των οποίων υποβάλλονται καταγγελίες από άλλους χρήστες για αξιόποινες πράξεις ή άλλη συμπεριφορά αντίθετη με τους παρόντες Όρους/Κανόνες Λειτουργίας. Τέλος, ρητά δηλώνεται ότι οι υπηρεσίες μας δεν είναι διαθέσιμες σε μέλη που τους έχει απαγορευθεί η χρήση.

8. Ο παρών δικτυακός τόπος www.madfox.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», καθώς ούτε και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στις οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners και συνεπώς, για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στις οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

9. Λαμβανομένων υπ΄ όψιν όσων ορίζονται στους παρόντες όρους και δεδομένου ότι ο δικτυακός τόπος www.madfox.gr είναι ένας τόπος συνάντησης, για οποιαδήποτε διαφορά έχετε με προβαλλόμενους, τρίτους συναλλασσόμενους ή χρήστες ρητώς απαλλάσσετε την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» (και τους ανώτερους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους και γενικά τους προστηθέντες αυτής και κάθε εν γένει πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και λογαριασμό της) από οιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας μας.

10. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.madfox.gr, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει η ίδια αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.

11. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει οιοδήποτε κρούσμα παράνομης χρήσης των στοιχείων των προβαλλομένων της, υποχρεώθηκε να κάνει μερικά σκόπιμα σφάλματα μέσα στον οδηγό της, τα οποία είναι ελάχιστα και ασήμαντα μπροστά στην τεράστια έκταση της ύλης του οδηγού της και εξασφαλίζουν την κατοχύρωση της εταιρείας μας. Ζητάμε συγγνώμη από τους χρήστες/επισκέπτες του οδηγού μας για τα παραπάνω σφάλματα που γίνονται αποκλειστικά για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων της εταιρείας μας.

12. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» δεν ευθύνεται για οιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος δικτυακού τόπου www.madfox.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του www.madfox.gr παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, ούτε εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.».

13. Η επίσκεψη του δικτυακού τόπου www.madfox.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων Παροχής Υπηρεσιών, όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.

14. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου www.madfox.gr, καθώς και οιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

15. Οι σχετικοί όροι έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών, Βασιλική Μπάη-Πρωτονοταρίου (οδός Ιπποκράτους, αριθμ. 2, και Ακαδημίας).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το παρόν περιγράφει την πολιτική της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες των σελίδων της (εφεξής «χρήστες»).

1. Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και κατά την χρήση των υπηρεσιών της είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί chats, Web2SMS κλπ) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία έχετε ήδη ρητά συγκατατεθεί, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Νόμων 2472/1997 και 3471/2006 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το internet, τα δε προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και διαγράφονται μετά τη με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.». Όταν πρόκειται για στοιχεία ατόμων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες on-line δραστηριότητες (όπως διαγωνισμούς), τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου, δύνανται να είναι εταιρείες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 3471/2006. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις των Νόμων 2472/1997 και 3471/2006 για τα προσωπικά δεδομένα.

2. Χρήση cookies

Κατά τη διάρκεια οιασδήποτε επίσκεψής σας στο site της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον υπολογιστή σας. Τα cookies είναι κείμενο-αρχεία μέσω των οποίων ο server της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας σας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία έχετε ζητήσει.

Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα, ο δε χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Άλλως και σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να σερφάρετε στο site της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποια από τις υπηρεσίες της.

3. Παροχή πληροφοριών

Κατά καιρούς θα σας παρέχονται πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε, επιπλέον δε σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. Χρήστες άνω των 18

Για χρήστες κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στο website της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.».

5. Επεξεργασία και Προστασία Δεδομένων

Το παρόν περιγράφει την πολιτική της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» σχετικά με τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων που οι επισκέπτες των σελίδων της θέτουν σε γνώση της, όταν με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμούν να αποστείλουν βιογραφικά τους αναζητώντας ευκαιρίες πρόσληψης, ή όταν εγγράφονται ως υποψήφιοι για πρόσληψη ή όταν αποστέλλουν ή συντάσσουν με οποιοδήποτε τρόπο βιογραφικά τους σημειώματα ή γενικά πληροφορίες στις οποίες εμπεριέχονται προσωπικά τους δεδομένα ή όταν λαμβάνουν μέρος σε διεξαγόμενες εξετάσεις ή tests μέσω της ιστοσελίδας ή όταν με οποιοδήποτε τρόπο αποστέλλουν τέτοιες πληροφορίες ή/και επικοινωνούν με την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Τροποποίηση πολιτικής προστασίας

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική προστασίας κατά την κρίση της, και όποτε αυτό χρειασθεί ή απαιτηθεί από το νόμο, για να ανταποκριθεί σε αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας. Τυχόν τροποποιήσεις θα γνωστοποιηθούν αμέσως μέσω των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου www.madfox.gr.

Μια Υπηρεσία της 5-one Consultants
Developed and Designed by 5-one Design